Wat u verder wilt weten

Aansprakelijkheid

Wij verzoeken u dringend om uw kind geen kostbare spullen zoals een mobiele telefoon en/of sieraden mee te geven naar school. Een ongeluk zit in een klein hoekje en leidt vaak tot een hoop verdriet of ongenoegen. De school neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich bij verlies of beschadiging van voorwerpen. De school is wel aansprakelijk als de geleden schade is te wijten aan een daad, een nalatigheid of een onvoorzichtigheid van het aan de school verbonden personeel of derden, die in het kader van het onderwijs werkzaam zijn in de school. Wij adviseren u dringend om en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten, zodat u gedekt bent tegen eventuele schade die door uw kind bij anderen wordt veroorzaakt. Voor de kinderen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht gedurende het verblijf op school, tijdens activiteiten die de school organiseert en op weg van school naar huis en terug (zie ook kopje ‘verzekering’ in deze gids).

Abonnementen

U kunt uw kind via de school opgeven voor diverse abonnementen op een tijdschrift, zoals de Bobo, de Okki, de Taptoe, National Geographic, Leesleeuw, e.d. U wordt door de uitgever geïnformeerd over de kosten en leverdata. U betaalt rechtstreeks aan de uitgeverij, de betaling gaat dus niet via school.

Bibliotheek

De kinderen kunnen met een gratis lidmaatschap boeken lenen bij de wijkbibliotheek in het Kindcentrum PWA of in de bibliotheek in het centrum. Op het IKC hebben we onze eigen bibliotheek geopend en wordt onze collectie boeken steeds verder uitgebreid. Deze boeken worden alleen op het IKC gebruikt en mogen niet mee naar huis.

Contactgegevens

Stichting UN1EK
T 010 435 56 11
E info@un1ek.nl
W un1ek.nl

Inspectie van het onderwijs
onderwijsinspectie.nl

Leerplicht
T 010 593 15 55
W vlaardingen.nl

CJG Vlaardingen
T 010 460 81 90
W cjgvlaardingen.nl

Excursies

IKC De Schakel heeft niet de traditie om jaarlijks schoolreisjes te organiseren. We maken wel excursies. Dan gaat een groep (of een aantal groepen) met een bus, fiets of gewoon lopend op weg, omdat dit past binnen het kader van een project of thema. De bestemming kan variëren van een speurtocht op de kinderboerderij tot een bezoek aan een museum. We maken er zo een leerzame en leuke dag van.

Financiele tegemoetkoming

De gemeente Vlaardingen doet mee aan Stichting Leergeld. Dit fonds kan aan inwoners van de gemeente Vlaardingen, met een minimuminkomen een vergoeding verstrekken voor o.a.:

 • Computer
 • Fiets
 • Jarige Job
 • Kindpas
 • Laptop
 • Schoolspullenpas

Via het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds kunt u een bijdrage in de kosten aanvragen voor sport- of cultuuractiviteiten voor uw kind.

Fotograaf

Jaarlijks komt de schoolfotograaf. Deze maakt elk jaar portretfoto’s van alle kinderen en groepsfoto’s.

Foto’s en video’s van kinderen

Er worden veel foto’s gemaakt van verschillende activiteiten om op onze website of social media te plaatsen. Mocht u daar als ouder bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit op school kenbaar maken. Foto’s van uw kinderen worden dan niet meer geplaatst of onmiddellijk verwijderd.

Gevonden voorwerpen

Regelmatig vinden wij op school achtergelaten spullen waarvan de eigenaar niet te achterhalen is. Het gaat vaak om jassen en andere kleding, broodtrommels, speelgoed, sleutels, sieraden en soms zelfs brillen! Wij verzamelen deze spullen in de gang van het hoofdgebouw in de groenblauwe kist in de gang van het hoofdgebouw. Kleine spulletjes komen in een potje in de  administratieruimte, waardevolle spullen bergen we even op. Nu is het voor ons ondoenlijk om alle spullen steeds te bewaren, daar hebben we eenvoudig weg de ruimte niet voor! Hierom hebben we besloten om 3x per jaar, elke keer na de spreekavond en in de laatste week de spullen op te ruimen. Uiteraard gooien we geen goede spullen weg, maar schenken we deze aan een goed doel.

Hoofdluis

De ervaring leert, dat een paar keer per jaar hoofdluis “de kop op steekt”. Meestal komen de meldingen vlak na een vakantie. Hoofdluis is vervelend, maar tegenwoordig goed te bestrijden. Wanneer u bij uw kind hoofdluis aantreft zijn de gedragsregels:

 • de kinderen met hoofdluis direct behandelen, daarna kunnen ze gewoon naar school.
 • behandelen met b.v. Prioderm (verkrijgbaar bij drogist en apotheek).
 • de school waarschuwen om uitbreiding te voorkomen.
 • alle kinderen in de betreffende klas krijgen een brief mee
 • na drie schooldagen controleert een speciale oudergroep de kinderen in die klas.
 • bij meldingen uit meerdere groepen controleren we heel de school.

Een groepje ouders controleert na elke vakantie (van een week of langer) alle groepen. Hulpouders zijn hier altijd welkom! U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.

Kunstzinnige vorming

Gekoppeld aan de thema’s van IPC komen er vakdocenten muziek en beeldende vorming gastlessen verzorgen op school. Ook een bezoek aan een culturele instelling is mogelijk.

Schoolkamp groep 8

Deelname aan het kamp is verplicht. Voor het kamp van groep 8 betalen de ouders een bijdrage van € 115,-. Het schoolkamp duurt vijf dagen.

Schoolplan

In ons schoolplan staat beschreven hoe de school en ons onderwijs georganiseerd is. U vindt in het schoolplan informatie over: de schoolomgeving, onze visie op onderwijs, het kwaliteitsbeleid, de methodes die we gebruiken, ons zorgplan, het personeelsplan, ons aannamebeleid, ICT en nog veel meer. Het schoolplan ligt op school ter inzage en kunt u onder het kopje downloads terugvinden op deze website.

Sponsoring

Sponsoring gaat om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt en waarvoor een tegenprestatie verlangd wordt. Schenkingen zonder tegenprestatie vallen niet onder het begrip ‘sponsoring’. In 2009 is een nieuw convenant afgesloten met alle betrokken onderwijsorganisaties en andere belangenorganisaties, om ervoor te zorgen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan. Het bevoegd gezag van UN1EK is eindverantwoordelijk en dus ook verantwoordelijk voor de manier waarop met sponsoring om wordt gegaan. De Voorzitter van het College van Bestuur geeft schooldirecteuren de ruimte om binnen de afspraken van het convenant op hun eigen school om te gaan met sponsoring.

Gedragsregels

 • Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak van fatsoen
 • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school
 • De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring
 • Sponsoring mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen
 • Wanneer er sprake is van sponsoring is instemming van bevoegd gezag en van MR verplicht
 • Alle betrokkenen moeten op de hoogte zijn van het feit dat er sprake is van sponsoring
 • Nieuwe sponsoractiviteiten moeten zich richten op de gezonde leefstijl van leerlingen
 • Bedrijven mogen alleen werken met onze locaties vanuit maatschappelijke betrokkenheid
Steunfonds

Met het steunfonds ondersteunen wij jaarlijks een goed doel. Het afgelopen jaar was dat Stichting Wenzi (zie elders in deze schoolgids). Hiervoor vragen we van u een bijdrage van €2,50. Deze bijdrage is geheel vrijwillig en is opgenomen in het schoolfonds.

Studenten leren van en in de praktijk

Wij zijn blij met de mogelijkheid om binnen de school studenten enthousiast te maken voor het vak van groepsleerkracht. Het leren van de beginnende student zal vooral in het begin vanuit de opleiding, Pabo, worden gestuurd, maar in de loop van de opleiding verplaatst dit leren zich steeds meer naar de werkplek en wordt dus vanuit de praktijk gestuurd. Dit betekent dat binnen de school/IKC een aantal studenten heel gericht bezig is met het “leren van en in de praktijk”. Gezien de veelheid aan leertrajecten hebben we op school een grote diversiteit aan studenten. Vanuit Un1ek vinden wij het heel waardevol om vanuit “leren in de praktijk” te investeren in de toekomst van onderwijs en opvang!

Verandering van school

Wanneer een kind van school verandert, moet dit gemeld worden bij de groepsleerkracht en de directie. De groepsleerkracht vult dan een onderwijskundig rapport in, dat samen met de resultaten van het leerlingvolgsysteem naar de nieuwe school wordt gestuurd. Dit rapport met bijlagen is natuurlijk vooraf door de ouders in te zien.

Verzekering

De school heeft via Verus (voorheen de Besturenraad) www.verusverzekeringen.nl een verzekeringspakket afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij: De Raetsheren van Orden www.rvho.nl bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij activiteiten vanuit de locatie (leerlingen;
personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de locatie zelf als zij die voor de locatie actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de locatie of het bestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de lesuren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in onderwijstijd ontstaat vergoed moeten worden. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De locatie heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout en er tekort is geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de verzekeraar vergoed. Ten tweede is de locatie niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van kinderen. Kinderen
(of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een kind dat tijdens de lesuren of tijdens andere door de locatie georganiseerde activiteiten door onrechtmatig  handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De locatie zal in dit geval kunnen helpen om ouders met elkaar in contact te brengen, zodat zij het zelf via hun eigen verzekeringen kunnen regelen. Wanneer ouders Un1ek aansprakelijk willen stellen, kunnen zij dit doen door middel van een schadeaangifteformulier. Voor dit formulier kunt u terecht bij de directeur van de locatie. De
verzekeringsmaatschappij zal verder zorgdragen voor de afhandeling van de claim.

Vervanging

Binnen UN1EK is een protocol opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd, die gelden als een leerkracht vervangen moet worden. Voor onze school geldt het onderstaande protocol:

 • Allereerst proberen we voor de groep een invaller te vinden, die deze dag niet op school werkzaam zou zijn; bijv. een parttimer of een leerkracht uit de invallerspoule.
 • Als dat niet lukt zoeken we in school een leerkracht die deze dag geen groep heeft.
 • Als ook dat niet lukt zullen we de groep de eerste dag verdelen over de andere groepen.
 • In ieder geval is er de eerste dag opvang gegarandeerd. Waar nodig zullen ouders op deze dag schriftelijk geïnformeerd worden over de verdere gang van zaken.
 • Als onverhoopt groepen kinderen over een langere periode ‘naar huis gestuurd’ moeten worden, kan het zijn dat dat ook in andere groepen merkbaar is.
 • We zullen u ten minste een dag van tevoren laten weten dat een groep niet kan worden opgevangen, zodat u zelf opvang kunt regelen als uw kind een dag thuis moet blijven.
Privacy

Bij inschrijving vragen we u om een aantal persoonlijke gegevens. Deze gegevens en de resultaten van testen en toetsen die de kinderen maken, worden door de school bewaard vanwege administratieve redenen. De school is verplicht een leerling-administratie bij te houden. Deze valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook is deze administratie vrij van meldingsplicht door het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om het onderwijskundige beleid van de school en de gemeente regelmatig te evalueren. Deze evaluatie vindt plaats in de Onderwijsmonitor PO/VO van de gemeente Rotterdam. Deze onderwijsmonitor levert uitsluitend anonieme statistische informatie. De gegevens die bij deze monitor gebruikt worden zijn aangemeld bij het College Bescherming persoonsgegevens.