Onderwijs

In het komende schooljaar staan de volgende doelen in het onderwijs centraal bij IKC De Schakel:

  • In het begin van het jaar is er veel aandacht voor groepsvorming. Het welbevinden van de kinderen staat voorop, het kunnen leren is daarvan afhankelijk.
  • Om het onderwijs goed op de kinderen aan te laten sluiten wordt er gewerkt vanuit de leerdoelen voor de verschillende vakken die in het schooljaar aan bod zijn.
  • International Primary Curriculum (IPC): met dit integrale, thematische en creatieve curriculum voor de zaak- en creatieve vakken zijn we in het schooljaar 2015-2016 gestart. De invoering van dit programma wordt de eerste twee jaar begeleidt door IPCNederland. In het eerste jaar is vooral gewerkt aan het ontwikkelen van de leerwand, het stellen van doelen en de bijbehorende activiteiten. In het tweede jaar gaan we aan de slag met het ‘assesment for learning’, of duidelijker: hoe bekijk en beoordeel je de ontwikkeling van de kinderen. Hierbij wordt met name naar de vaardigheidsdoelen gekeken.
  • Woordenschat: in het afgelopen schooljaar zijn we in de peuterspeelzaal en de groepen 1/2 met LOGO 3000 een programma voor het versterken van de woordenschat. Het komend schooljaar gaan ook de groepen 3/4 hier mee aan de slag. De groepen 5 t/m 8 werken met een woordenschatprogramma uit de taalmethode, aangevuld met woorden die de kinderen tegenkomen in de lees- en lesboeken.
  • Het nieuwe rapport wordt verder ontwikkeld: het portfolio als middel om ontwikkeling van kinderen zichtbaar te maken.
  • De bibliotheek wordt verder uitgebreid met als doel het vergroten van leesplezier en leesresultaten.
  • Meer aandacht voor beweging en gezond eten en drinken: dagelijks fruit en wellicht op termijn dagelijks water of melk.