Schoolfonds

Zoals elk jaar vragen wij u een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds. Van het schoolfonds betalen wij allerlei zaken die niet betaald kunnen worden uit de reguliere onderwijsmiddelen. Hierbij kunt u denken aan de verschillende vieringen zoals Sinterklaas en Kerst, excursies, vervoer e.d. Jaarlijks stellen de directie en de penningmeester van het schoolfonds een begroting op en leggen deze voor aan de oudergeleding van de MZR. Zij geven hun goedkeuring aan de begroting. Hoewel de bijdrage aan het schoolfonds vrijwillig is, verzoeken we u toch dringend deze te betalen. Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten geen doorgang vinden. Het kan ook betekenen dat uw kind uitgesloten wordt van betreffende activiteiten.

Voor de ouderbijdrage ontvangt u in september een factuur met het verzoek het bedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL56ABNA0403745950, t.n.v. CBS DE SCHAKEL onder vermelding van de naam en groep van uw kind. Er kan ook contant op school betaald worden, u ontvangt dan een kwitantie.