Schoolfonds

Zoals elk jaar vragen wij u een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds. Van het schoolfonds betalen wij allerlei zaken die niet betaald kunnen worden uit de reguliere onderwijsmiddelen. Hierbij kunt u denken aan de verschillende vieringen zoals Sinterklaas en Kerst, excursies, vervoer e.d. Jaarlijks stellen de directie en de penningmeester van het schoolfonds een begroting op en leggen deze voor aan de oudergeleding van de IKC Raad. Zij geven hun goedkeuring aan de begroting.
Hoewel de bijdrage aan het schoolfonds vrijwillig is, verzoeken we u toch dringend deze te betalen. Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten geen doorgang vinden. Het kan ook betekenen dat uw kind uitgesloten wordt van betreffende activiteiten.
Voor het schooljaar 2017-2018 is de bijdrage voor het schoolfonds vastgesteld op € 25,00. De bijdrage voor 2018-2019 wordt aan het begin van het schooljaar door de IKC Raad vastgesteld.
Voor de ouderbijdrage ontvangt u aan het begin van het schooljaar een factuur. Er kan ook op school contant of met pin betaald worden, u ontvangt dan een kwitantie.