Ouderportaal

Ondersteuningsteam

Ondersteuningsteam

Soms hebben kinderen problemen. Thuis of op school gaat het dan niet goed met hen. Zij zijn bijvoorbeeld erg druk of hebben vaak ruzie met andere kinderen. Of zij zijn heel stil en teruggetrokken en hebben geen vriendjes of vriendinnetjes. Het komt ook voor dat kinderen last hebben van problemen in het gezin. Hun angst, verdriet of machteloosheid uiten zij in hun gedrag. Soms kan dit hun sociale ontwikkeling en leerprestatie in de weg staan.

Het Ondersteuningsteam is een groep mensen, die deskundig zijn op het gebied van zorg aan kinderen. De mensen in het Ondersteuningsteam werken bij verschillende instellingen. Samen zoeken zij oplossingen voor problemen van kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Ook kunnen zij de medewerkers van het IKC adviseren over de beste aanpak voor een kind dat problemen heeft.

Bij het Ondersteuningsteam kunnen worden uitgenodigd:

de jeugdverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg GGD
de Gezinsspecialist van Minters
voorpostfunctionaris van Bureau Jeugdzorg
de leerplichtambtenaar
het wijkteam
Kinderen worden pas in het Ondersteuningsteam besproken als de ‘gewone’ zorg en begeleiding binnen het IKC niet toereikend is. Tot deze ‘gewone’ zorg behoren ook de schoolarts, de jeugdverpleegkundige en de gezinsspecialist. In overleg met u kan besloten worden uw kind in het Ondersteuningsteam te bespreken. U moet hiervoor schriftelijk toestemming geven. Het Ondersteuningsteam gaat vertrouwelijk om met alle informatie over u en uw kind. Indien het nodig is worden er ook contacten gelegd met andere hulpverlenende instanties. Daarvoor zal altijd toestemming worden gevraagd.

Wat doet het Ondersteuningsteam?
Het Ondersteuningsteam bespreekt de aangemelde kinderen (alle aangeleverde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld). Deskundigen zoeken samen naar oplossingen en geven advies. Soms adviseert het Ondersteuningsteam een zorginstelling in te schakelen. Adviezen worden met de ouders/verzorgers besproken door de contactpersoon. Het Ondersteuningsteam bespreekt hoe eerdere adviezen zijn uitgevoerd en geeft indien nodig vervolgadviezen. Het Ondersteuningsteam werkt volgens vaste afspraken die zijn vastgelegd in een handboek. Dit handboek is op het IKC aanwezig. Als u dat wilt, kunt u dit handboek inzien.