Ouderportaal

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan van IKC De Schakel , onderdeel van UN1EK onderwijs en opvang wordt de inhoudelijke werkwijze beschreven van de kinderopvang binnen ons IKC. Het dient om regelmatig na te denken over de wijze waarop we omgaan met kinderen binnen ons kindcentrum. UN1EK verzorgt professionele kinderopvang voor verschillende locaties in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Op de website van UN1EK staat het pedagogisch beleid beschreven van de organisatie, waar dit werkplan op gebaseerd is. In dit pedagogisch werkplan zijn de specifieke zaken van de locatie beschreven: hoe de locatie eruit ziet, het dagprogramma, de openingstijden, onze ‘couleur locale’, maar ook hoe wij invulling geven aan de aspecten van verantwoorde kinderopvang, te weten: de vier pedagogische doelen van Riksen Walraven.

UN1EK werkt volgens een kwaliteitszorgsysteem en wij zien kwaliteit als een continu proces. Het beleid, procedures en de werkwijzen van UN1EK zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek en ondersteunen de pedagogisch medewerkers bij het dagelijks handelen.

Locaties van UN1EK worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. De uitkomsten van een inspectie worden besproken met de pedagogisch medewerkers en de IKC raad van de desbetreffende locatie.

Voor onderwerpen die niet in dit werkplan beschreven staan verwijzen wij naar de informatiewaaier over de kinderopvang, de website van UN1EK, en de pagina op de website van UN1EK waar IKC De Schakel beschreven wordt.

Mocht u nog informatie missen, dan kunt u hier natuurlijk altijd naar vragen bij de medewerkers.