Ouderportaal

Creativiteit, veiligheid, verscheidenheid, eigenheid.

Visie en missie

Creativiteit, veiligheid, verscheidenheid, eigenheid.

IKC De Schakel heeft een duidelijke missie: Wij streven ernaar kinderen de mogelijkheid te geven en ertoe te stimuleren zich binnen de eigen capaciteiten intellectueel, creatief, sociaal en emotioneel maximaal te ontwikkelen, waarbij de volgende waarden leidend zijn: creativiteit, veiligheid, verscheidenheid, eigenheid.

Op het gebied van onderwijs bedoelen we hiermee dat we onze leerlingen de kennis en vaardigheden willen aanleren die nodig zijn voor een goede start in het vervolgonderwijs. We vinden individuele prestaties belangrijk, maar dan wel passend bij de eigen ontwikkelingsmogelijkheid van iedere leerling. In de praktijk betekent dit dat we ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de ontwikkeling van onze leerlingen. We proberen aan te sluiten bij de behoefte van ieder kind. We kijken naar het aanpassen van leerstof waar dit nodig is, en ook nadrukkelijk naar het werkgedrag en de motivatie van de leerlingen.

Vertrouwen
Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen vinden we erg belangrijk. De basis van waaruit we dit doen is het vertrouwen dat we in kinderen hebben. De leerlingen leren zelfstandig beslissingen te nemen, samen te werken en verantwoording te nemen voor eigen daden en acties. In dit streven past ook het ontwikkelen van het actief burgerschap bij leerlingen. We scheppen een sfeer waarin ieder kind zich veilig voelt en geaccepteerd wordt met zijn eigen verschijning, capaciteiten en culturele achtergrond. Dit proberen we onder andere te bereiken met behulp van duidelijke regels en afspraken voor leerkrachten,  ouders en leerlingen:

  • Leren is werken: vrijheid is de gelegenheid om te werken. Leerlingen nemen het werk serieus, zijn intrinsiek gemotiveerd en gedisciplineerd. Het is van belang dat kinderen zinvolle taken krijgen.
  • Samen maar zelf: leerlingen werken mee aan het onderwijs, leerlingen betrekken anderen (leerkrachten, andere leerlingen) bij hun zelfstandig werk. Het IKC moet zo ingericht worden dat kinderen een gemeenschap kunnen vormen. Het samenwerken staat in dienst van het werk en de beschikbare onderwijstijd.
Ook onderscheiden we een pedagogisch doel:
  • We stimuleren kinderen op te groeien tot ondernemende en zelfverantwoordelijke volwassenen!
Wij stralen het vertrouwen uit dat kinderen kunnen en willen leren. De verwachtingen die leerkrachten hebben bepalen in grote mate wat kinderen laten zien, zowel in gedrag als in prestaties. Wij willen een bijdrage leveren aan de opvoeding van de kinderen tot zo veelzijdig mogelijk ontwikkelde mensen die zich kunnen redden in de samenleving van de toekomst. We streven naar een positieve relatie met de ouders en verzorgers, waarbij ouders, verzorgers en school in wederzijds vertrouwen en naar beste kunnen de kinderen begeleiden in de groei naar volwassenheid.