Ouderportaal

Regels en afspraken

Regels en afspraken

We vinden het belangrijk dat kinderen zich bij IKC De Schakel gezien en gehoord voelen. We willen een klimaat scheppen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en waarin teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Dit willen we onder andere bereiken door duidelijke regels en afspraken.

Uiteraard wordt iedere dag, in iedere groep aandacht besteed aan de omgang met elkaar. Waar het in het IKC om gaat is dat we er allemaal voor zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft en zich veilig voelt. Dit uitgangspunt wordt aan het begin van het schooljaar gebruikt als leidraad van de afspraken die we met de kinderen maken. In alle groepen besteden we expliciet aandacht aan waarden en normen. Er wordt met elkaar gesproken over gevoelens, over situaties die zich voor kunnen doen en hoe je daar mee omgaat. Ook worden er sociale vaardigheden geoefend. Dit kan bij incidenten (bijv. naar aanleiding van een ruzie op het plein), maar ook preventief (los van een incident). Een aantal groepen kent ook een specifiek programma dat rond dit thema wordt aangeboden.

Onze gedragscode

  • Ouders, kinderen en medewerkers gaan respectvol met elkaar om;
  • Ouders, kinderen en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik;
  • Ouders, kinderen en medewerkers treden niet agressief op;
  • Wanneer er een conflict is, werken ouders, kinderen en medewerkers mee aan het vinden van een oplossing.
Pesten
Ondanks alle aandacht die eraan besteed wordt, wordt er ook bij ons op school gepest. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich buitengesloten voelen. Een heel naar gevoel met soms grote gevolgen. Op school zijn we hier alert op, maar helemaal uitsluiten van pesten is niet mogelijk. Daarom worden de volgende acties ondernomen:

  • In geval van pestgedrag worden er gesprekken met de pester en het slachtoffer gevoerd.
  • Indien nodig neemt de leerkracht contact op met de ouders van de pester en het slachtoffer.
Daarna worden er afspraken gemaakt. Als dat nodig is wordt er een consequentie aan verbonden.

Schorsing
Wanneer kinderen zich regelmatig niet houden aan de regels van het IKC nemen we contact op met de ouders. Wanneer dit niet tot oplossingen leidt en het gedrag van het betreffende kind ontoelaatbaar blijft, dan kan de directie deze leerling voor een bepaalde tijd schorsen. Treedt na deze tijdelijke maatregel geen verbetering op dan kan door de directie, in samenspraak met het schoolbestuur, een procedure tot verwijdering worden opgestart. Deze procedure ligt ter inzage op het IKC.