Ouderportaal

Schoolfonds

Schoolfonds

Zoals elk jaar vragen wij u een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds. Bij aanvang van het schooljaar vragen wij ieder gezin wat zij per kind zouden kunnen en willen bijdragen. Een richtlijn voor de bijdrage per kind is bijvoorbeeld 25 euro per leerling.

Van het schoolfonds betalen wij allerlei zaken, aanvullend op de reguliere onderwijsmiddelen. Hierbij kunt u denken aan de verschillende vieringen zoals Sinterklaas en Kerst, excursies, vervoer e.d.. Jaarlijks stellen de directie en de penningmeester van het schoolfonds een begroting op en leggen deze voor aan de oudergeleding van de IKC Raad. Zij geven hun goedkeuring aan de begroting.
De bijdrage aan het schoolfonds vrijwillig is, we verzoeken u toch deze te betalen. Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten alleen soberder doorgang vinden. Het heeft echter nooit tot gevolg dat een kind uitgesloten wordt. Mocht u geen vrijwillige bijdrage kunnen betalen, dan doet uw kind gewoon mee met alle activiteiten op IKC de Schakel.

Naar aanleiding van wat u aangeeft te willen bijdragen als vrijwillige ouderbijdrage, ontvangt u aan het begin van het schooljaar een factuur. Er kan ook op school contant of met pin betaald worden, u ontvangt dan een kwitantie.