Ouderportaal

Schoolvakanties, studiedagen en verlof

Schoolvakanties, studiedagen en verlof

Schoolvakanties

Onze schoolvakanties en sluitingsdagen voor het schooljaar 2023-2024 zijn te vinden onder het kopje Handige Links & Downloads.

Studiedagen

Studiedag 1 22-11-2023 IKC gesloten
Studiedag 2 30-01-2024 Onderwijs gesloten
Studiedag 3 20-06-2024 Onderwijs gelosten


Bijzonder verlof

Iedere leerling vanaf vijf jaar is volgens de wet verplicht om alle dagen naar school te gaan. De gemeente voert een uitermate streng beleid omtrent het verzuim. Indien er geen zeer gewichtige omstandigheden zijn, riskeert u bij ongeoorloofd verzuim van uw kind een forse boete. Voor kinderen kan, in overleg met de directie, een bijzonder verlof worden aangevraagd. Kinderen die afwezig zijn, hebben extra hulp nodig om de gemiste lessen in te halen. Dit gaat ten koste van de aandacht voor de andere kinderen. Om deze reden zullen wij dan ook onder normale omstandigheden geen medewerking verlenen aan bijzonder verlof. Als bijzondere omstandigheden gelden de onderstaande zaken:

  • Bepaalde religieuze feestdagen
  • De onmogelijkheid om in de schoolvakanties met vakantie te gaan (uitsluitend als door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het gezin niet tenminste 2 weken tijdens de schoolvakantie met vakantie kan, mag er voor ten hoogste 10 dagen vrij worden gegeven). U dient een werkgeversverklaring te overleggen
  • Andere gewichtige omstandigheden zoals: ernstige ziekte of overlijden van familieleden; huwelijksfeest of verhuizing.
N.B.: een goedkoper verblijf, een speciale vlucht, vakantiedagen met anderen e.d. geldt niet als een bijzondere omstandigheid. Dit zogenaamde luxeverlof wordt niet toegestaan.

Meent u voor bijzonder verlof in aanmerking te komen, dan kunt u bij de administratie of de directie een formulier Aanvraag buitengewoon verlof halen of downloaden via het kopje downloads. Nadat u het formulier heeft ingevuld en ingeleverd, krijgt u binnen 5 werkdagen schriftelijk bericht van de directie. Aanvragen worden opgenomen in het verzuimdossier van uw kind. Voor alle duidelijkheid: de school moet ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar melden.

Informatie van UN1EK

Het overzicht van schoolvakanties en sluitingsdagen vindt u terug op onze UN1EK website.
UN1EK schoolvakanties en sluitingsdagen

Vakantieopvang en BSO-plus opvang

In de schoolvakanties zijn de scholen en locaties voor peuteropvang van UN1EK gesloten. De buitenschoolse opvang is wel geopend voor vakantieopvang. Drie weken voor iedere schoolvakantie staan de vakantieprogramma’s van alle kindcentra online. Wilt u uw kind inschrijven voor de vakantieopvang? Dit kan via het ouderportaal van Kindplanner.

Sluitingsdagen

Tijdens de sluitingsdagen zijn alle locaties van UN1EK gesloten. Daarnaast is een locatie eenmaal per jaar gesloten voor een studiedag voor medewerkers. Deze wordt ruim van tevoren aangekondigd. Er is de mogelijkheid om een sluitingsdag te ruilen voor een opvangdag.

Meer informatie?

Alle informatie over schoolvakanties en sluitingsdagen
Vakantieprogramma's van UN1EK