Ouderportaal

Leerplein groep 3-4

Leerplein groep 3-4

Leerjaar 3
In leerjaar 3 gebruiken we de methode ‘Veilig leren lezen’. Deze methode biedt vele mogelijkheden tot gedifferentieerd werken en werkt rondom een thema. Naast het lezen besteden we veel aandacht aan spreek- en luistervaardigheid, woordenschat en boekoriëntatie. Bij de schriftelijke taalontwikkeling zijn de kinderen bezig met spellen, begrijpend lezen en creatief schrijven.
De kinderen leren met rekenen het automatiseren van sommen tot en met 10, optellen (erbij) en aftrekken (eraf) tot 20 en de getallenlijn tot 100, klokkijken, rekenen met geld, meten en wegen. We gebruiken hier de methode Pluspunt voor.

In de schrijflessen leren de kinderen eerst de cijfers en de blokletters. Met de lusletters beginnen we pas als de kinderen bijna alle letters kunnen lezen. We gebruiken de methode ‘Pennenstreken’. Wereldoriëntatie en de creatieve vakken worden binnen de units van IPC aangeboden (zie ook de uitleg van IPC verder op in deze gids). Ook internationalisering en ICT worden binnen IPC aangeboden. Naast de kennisontwikkeling wordt ook aandacht besteed aan de emotionele en expressieve ontwikkeling zoals tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en beweging.

Leerjaar 4
In leerjaar 4 leren de kinderen rekenen met sommen t/m 100. Ook leren ze de tafels. In leerjaar 4 gaan de kinderen verder met spelling en taal. Hiervoor gebruiken we de methode: ‘Staal’. Ze leren nieuwe spellingregels en taalregels over bijvoorbeeld meervouden, zinsbouw of verkleinwoorden. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de woordenschat. De kinderen lezen ook nog veel. Dat doen ze tijdens technisch/begrijpend lezen met de methode ‘Blink’. In deze groep leren de kinderen de hoofdletters schrijven.