Ouderportaal

Kind in Beeld gesprekken

In de peuteropvang en op de basisschool – in de eerste weken van het schooljaar – houden we ‘kind in beeld’ gesprekken. Tijdens deze gesprekken krijgt u als ouder de gelegenheid om de pedagogisch medewerkers en de leerkracht over uw kind te vertellen. Hoe gaat het met uw kind? Wat vindt het van het IKC? Hoe is uw kind thuis? Alles wat relevant kan zijn kunt u kwijt. Het is meteen ook de eerste kennismaking met de nieuwe leerkracht van uw kind.

Ouderavonden

Tweemaal per jaar, in november en maart, zijn er oudergesprekken. Dit zijn zogenaamde ’10 minuten gesprekken’, waarin u met de leerkracht kunt praten over de ontwikkeling van uw kind. In het voorjaar ontvangt uw kind het eerste rapport. Het rapport krijgt uw kind in de week voor het oudergesprek mee naar huis. Het spreekt uiteraard voor zich dat u na schooltijd (op afspraak) altijd welkom bent om over uw kind te praten of vragen te stellen. Het tweede rapport wordt eind juni aan uw kind meegegeven. Ook is er nog een ouderavond waarin er gelegenheid is om de leerkracht van uw kind te spreken.

Inloop

In de peuterspeelzaal kunt u tijdens het halen en brengen wetenswaardigen uitwisselen met de pedagogisch medewerkers.

De school gaat om 8.35 uur open. Tot 8.45 uur kunt u, in groep 1 en 2 met uw kind naar binnen om te helpen met de jas en de tas. Vanaf groep 1  gaan de kinderen zelfstandig naar de groep De leerkracht ontvangt de kinderen bij de ingang. Als u iets met de leerkracht wilt bespreken is, kunt u het best een afspraak maken. Let op! De lessen starten om 8.45 uur, alle kinderen moeten dan in de groep zijn.

De directeur van het IKC is ’s morgens veelal bij één van de ingangen te vinden. Als u vragen heeft, kunt u die uiteraard aan haar kwijt. Zo nodig kunt u ook een afspraak maken.

Communicatie

Alle communicatie vanuit het IKC verloopt via Parro. In Parro vindt u ook een kalender. Incidenteel zullen er nog brieven op papier mee naar huis gegeven worden.