Ouderportaal

IKC raad

IKC raad

Wat is de IKC-Raad?

De IKC-raad is een samenvoeging van de Oudercommissie (opvang) en de MR (onderwijs). In de IKC-raad kunnen ouders en personeelsleden meedenken over het beleid van het kindcentrum. De IKC-raad heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken, zoals onderwijsbeleid, ouderbetrokkenheid of over belangrijke zaken in de kinderopvang zoals het veiligheidsprotocol of voedingsbeleid.

IKC De Schakel hecht veel waarde aan betrokkenheid en medezeggenschap van ouders en medewerkers.

In de medezeggenschapsstructuur van de overkoepelde organisatie St. Un1ek verloopt de medezeggenschap van medewerkers en ouders op centraal niveau binnen de centrale UN1EK raad (CUR) en op locatieniveau via de IKC-Raad. Het college van bestuur en de IKC-directeuren hebben in deze structuur één aanspreekpunt voor medezeggenschap op alle onderwerpen binnen onderwijs en opvang. Ouders en medewerkers kunnen zo inspraak uitoefenen via één orgaan. Vanuit de IKC-Raad is er ook een contactpersoon voor de Centrale Un1ek Raad (CUR) en vertegenwoordiging in de Adviesraad van Un1ek. De CUR en de Adviesraad zijn de overkoepelende organen van Stichting Un1ek. Binnen de IKC raad is er een schema wie er wanneer een vergadering van de CUR bijwoont, wij doen dit op roulerende basis.
De Schakel wil medewerkers en ouders niet alleen de wettelijk vastgelegde inspraak- en adviesrechten laten uitoefenen maar hen ook actief informeren, om input vragen en betrekken bij de plannen. De IKC-Raad zal na elke IKC-Raad vergadering een update geven over de lopende actiepunten via de schoolapp.
Zo ontwikkelen wij onze opvang en onderwijs voor en mét ouders, medewerkers en kinderen. Op locatieniveau werken de ouders van de kinderopvang en van school en de medewerkers van de kinderopvang en de school dus samen in één IKC-raad.

In de IKC-Raad zitten acht vertegenwoordigers. Dit zijn vier vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en vier vertegenwoordigers van het team (personeelsgeleding). Binnen de geledingen wordt onderscheid gemaakt tussen onderwijs en opvang; twee ouders opvang, twee ouders onderwijs en hetzelfde vanuit de personeelsgeleding
De IKC-Raad heeft algemene en bijzondere bevoegdheden/rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht.
De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en het adviesrecht. 

  • De IKC-Raad van De Schakel bestaat uit de volgende leden:
  • Voorzitter, Monique van der Most – van der Boor (Ouder) 
  • Secretaris, Marion Agterberg  (Ouder)  
  • Jorien Deiman – Calf (Ouder)  
  • Reyhan Akgül (Ouder)  
  • Fenny van Gastel (Leerkracht)  
  • Eliza Swaneveld (Leerkracht)  
  • Drifa Asabdoun (HEDO) 
  • Marion de Hoop – Kruijs (Peuterspeelzaal) 

Voor informatie, vragen en of opmerking die van belang zijn voor de IKC-Raad, kan er altijd een email gestuurd naar het volgende emailadres:

ikcraad@ikcdeschakel.nl